ใบอนุญาต/ปริญญาบัตร

ใบอนุญาตคลินิกเลขที่ 50108000258