เครื่องดื่มน้ำออกซิเจน(ไขความลับประโยชน์ของน้ำบำบัดโรค-ผลงานน้ำบำบัดโรค ดร.มานิตย์)

ไขความลับที่สุด ประโยชน์ของน้ำออกซิเจน OXY นวตกรรมเพื่อสุขภาพ 

โดย ดร.มานิตย์ ศรีพจน์ เจ้าของผลงาน นวตกรรมน้ำบำบัดโรค UIPM University International

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนับสนุนผลงาน ศ.(พิเศษ) ดร.ธนกร ช้างน้อย CMU

 รางวัลที่ได้รับ  1. Doctoral Degree Award                                                                                2.Morallity Award                                                                                                                     3. Innovation Award /Professional Award / OXY Water

คุณประโยชน์ของออกซิเจน จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติหลายสาขา พบว่า ออกซิเจน เป็นธาตุ
ที่ให้ชีวิตสร้างพลังงานสำคัญในเซลล์ ในออร์แกนแนลชื่อ ไมโตรคอนเดรีย (Mitrocondria)  เป็นส่วนส าคัญในการผลิตสารเอ็นไซม์อย่างสมดุล หาก (Mitrocondria) ในร่างกายขาดออกซิเจนจะทำให้กระบวนการมีชีวิตสิ้นสุดลง อวัยวะเสื่อมสภาพ และเกิดอาการเจ็บป่ วยลงได้ ออกซิเจน จึงเป็นธาตุส าคัญที่สุดที่ท าให้
เซลล์ด ารงอยู่ได้และ ร่างกายมีความแข็งแรงในสภาพสมดุล ( Homeostasis ) ช่วยซ่อมแซมเซลล์และเสริมสร้างพลังงานจากการ
สังเคราะห์ของ Mitrochondria ในเซลล์ประสาท ช่วยขับเคลื่อนสารสื่อประสาทไปเชื่อมต่อกับไขสันหลัง สมอง และเซลล์
เครือข่าย Interneuron อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูอาการสารสื่อประสาทท างานผิดปกติ
Nuerotransmitter Disorder ให้กลับมาท างานได้ดีและระบบประสาทขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวขึ้น ท าให้ผ่อนคลาย
ความเครียด นอนหลับสบาย ระบบอวัยวะต่างๆสามารถฟื้นฟู พัฒนาตัวเอง และเพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในผู้ป่ วย และผู้สูงอายุ
ออกซิเจน ที่มีอยู่ในกระแสเลือดและในเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเพียงพอจะท าให้เลือดปรับสภาพเป็นด่าง ช่วยให้การ
ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น เซลล์ของอวัยวะต่างๆมีพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะอวัยวะส่วนส าคัญเช่น
ระบบประสาท สมอง หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต เป็นต้น
ตามปกติแล้ว มนุษย์เราได้รับก๊าซออกซิเจนจากการหายใจเป็นหลักซึ่งในอากาศที่บรสิทุธิจะมีก๊าซออกซิเจนอย่ปู ระมาณ 21 % และร่างกายนำมาใช้ประโยชน์ผ่านการทำงานของปอดที่ดูดซึมก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ระบบการไหลเวียนของเลือดเพื่อส่งไปยังเซลล์
และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย แต่เมื่อใดที่ร่างกายมีสภาวะความบกพร่องในการรับออกซิเจน เช่น สภาวะอากาซเป็นพิษ Toxic Air Pollution หรือผู้มีความบกพร่องในระบบการทำงานของปอดและผู้มีความบกพร่องในระบบหมุนเวียนโลหิตหรือมีสภาวะความบกพร่องจากโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆจะทำให้เซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆได้รับปริมาณออกซิเจนลดลงกว่าปกติเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ การเสริมสร้างพลังงาน และการเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อโรค ซึ่งจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ดังนั้นการดื่มน้ำที่ผสมกับก๊าซออกซิเจนในจ านวนที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนที่สร้างเสริมให้ร่างกายสามารถได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอ หรือมากขึ้นกว่าปกติสำหรับใช้ในสภาวะที่จำเป็น และใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย
น้ำดื่ม ผสมออกซิเจน OXY Brand เป็นน้ำดื่มสะอาดบริสทุธิตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสขุ กำหนดและผ่านกรรมวิธีเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจน โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงระดับ Micro & Nano Technology ที่มีความเข้มข้น 150 ppm
ลงไปโดยที่โมเลกุลของน ้า H2O และ O2 ไม่แปลงสภาพ จึงท าให้น ้ำดืม่ ผสมออกซิเจน OXY Brand มีความปลอดภัยในการบริโภคสูงและสามารถช่วยให้ระบบเซลล์และอวัยวะต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งทำให้ร่างกาย
มีความสดชื่นและแข็งแรงขึ้นกว่าปกติ
ประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยมาเป็ นระยะเวลาหลายปี ของ ดร.มานิตย์ ศรีพจน์ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก พบว่า น้ำดื่มผสมออกซิเจน มีคุณสมบัติพิเศษต่อร่างกายหลายประการ ดังนี้
1. ช่วยในการดูดซีมสารอาหารและเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
จากการศึกษาในผู้สูงวัยและผู้ป่วยจำนวนหนึ่งพบว่า ผู้ดื่ม
ผสมออกซิเจนในขนาด 150 ppm ปริมาณวันละ 1ลิตรเป็นเวลา
30 วันอย่างต่อเนื่อง อาการปวดกระดูกลดลงไปประมาณ 70 %
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขับสารพิษและขับของเสียในตับ
โดยออกซิเจนจากน้า ดื่มผสมออกซิเจนจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ผ่านผนังลำไส้เล็กเขา้สู่ท่อน้า เหลืองและเส้นเลือดฝอยได้อย่างง่าย
โดยการแพร่กระจายเข้าสู่เข้าสู่ตับ ช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานของตับ
Liver Function เพิ่มมากขึ้น
3. ช่วยลดปัญหาหลอดเลือดอักเสบ เลือดแข็งตัว และลดความ
เข้มข้นของเลือด ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นไปอย่าง
สะดวก เม็ดเลือดแดงสามารถนำพาออกซิเจน โปรตีน และธาตุ
อาหารอื่นๆเข้าสู่อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกขึ้น ผู้ป่ วย
ที่มีสภาวะเลือดข้น มีอาการปวดเมื่อย เคลื่อนไหวร่างกายไม่
สะดวกและเหนื่อยง่าย หลังจากที่ได้ดื่มน้ำ ดื่มผสมออกซิเจน
วันละ 1 ลิตรเป็นเวลา 1 เดือนสามารถเดินได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีอาการเหนื่อยหอบอีกต่อไป
4. ช่วยควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ และหัวใจให้เป็นปกติ
จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ เต้นผิด
จังหวะ หรือเต้นเร็วแม้กระทบกับ สิ่งเร้าเพยีงเลก็น้อยก็ตาม
หลงัจากที่ไดด้ื่มน้า ผสมกับออกซิเจนในปริมาณวันละ700 ml
เป็นเวลา 3 เดือนพบว่าอาการความรุนแรงจากโรคแพนนิก และ
อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะลดลงกว่า 80 – 90 %
5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทางโรค โดยเสริมสร้างความแข็งแรงของ
B Cell และ T Cell ทา ให้ร่างกายมีภูมิคุม้กนั ต่อเช้ือโรคมากข้นึ
มีความสามารถในการขับสารพิษออกจากร่างกายได้รวดเร็วข้ึน
และสามารถทา ลายและยบัย้งัการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งได้
โดยจากการศึกษาในผู้ป่ วยมะเร็งที่ปาก Lower Gum Cancer
ที่มกัจะมีเลือดออกในขณะเค้ียวอาหารพบวา่ หลงัจากทได้ดื่มน้า
ผสมออกซิเจน วันละ 700 ml เป็นเวลา 15 วันสามารถเคี้ยวอาหาร
ได้โดยไม่มีอาการเลือดไหลซึมอีกต่อไป
6. ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไต โดยออกซิเจนเขา้ไปช่วยให้
Mitochondria กระตุ้นการปฏิกริยาเคมีผลิตพลังงาน ATP ในเซลล์ได้มากพอ
ในการขับของเสียและขับแร่ธาตุที่ไม่จำเป็น เช่น Urea ออกจาก
ร่างกายทางปัสสาวะ และควบคุมความเป็นกรด – ด่างPH
จากการศึกษาในผู้ป่ วยโรคไตที่มีอาการปัสสาวะเข้ม ปัสสาวะ
เป็นฟองและมีอาการปวดหลังเป็นประจา หลงัจากดื่มน้ำ ผสม
ออกซิเจนปริมาณวันละ 1 ลิตรในช่วงแรกจะเกิดการขับถ่าย
ปัสสาวะบ่อยคร้ังและหลงัจากดื่มอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1 – 2
เดือนอาการที่เป็นอยู่ค่อยๆทุเลาลงและหายขาดไป ท าให้ผู้ป่วยมี
สุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจดีข้ึนอย่างเห็นไดช้ด
7. ช่วยสร้างความชุ่มชื้นและชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์
คืนความสดชื่นให้ร่างกาย ซึ่งเซลลส่วนต่างๆของร่างกายน้ันจะมี
อายุขัยที่ส้ันลงกว่าเดิมจากการที่ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงได้ไม่ 
เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณผวิหนังที่เกิดการเหี่ยวย่น จาก
สภาวะเจ็บป่วยหรือสภาวะการสูงวัย การดื่มน้า ผสมกบัออกซิเจน
เป็นประจา จะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง ทำให้
ผิวหนังฟื้นสภาพ สามารถช่วยชะลอวัย เพิ่มสมรรถนะของ
ร่างกาย และสถาพจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เขียน ดร.มานิตย์ ศรีพจน์ (แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.(พิเศษ) ดร.ธนกร ช้างน้อย

57 ตอบกลับไปที่ เครื่องดื่มน้ำออกซิเจน(ไขความลับประโยชน์ของน้ำบำบัดโรค-ผลงานน้ำบำบัดโรค ดร.มานิตย์)

 1. แม่น พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผม นายยิ้มครับ ผมปัญหาสุขภาพมากจนไม่อยากจะมีชีวิตต่อไป ท้อถอย เบื่อหน่าย
  ผมนอนไม่หลับมา หรือหลับไม่สนิท ในสมองตึงเครียด ทั้งๆที่ไม่ได้ทะเลาะมีเรื่องกับใคร
  ใช้ยานอนหลับกลับไม่ได้ผลอะไร จนกระทั่งผมค้นหาหมอในเนต เจอเวบของคุณหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ได้เล่าอาการ และอาการที่ทรมานที่เกิดขึ้น แล้วคุณหมอมานิตย์ ตอบผมว่าคลื่นสมองผิดปกติและระบบธาตุไม่ปกติ คุณหมอแนะนำให้เครื่องดื่มผสมอ๊อกซิเจนมาให้ผม30ขวด ผมดื่มวันละขวด ตอนเย็น สิ่งที่ปรากฎขึ้น คือผมนอนหลับสนิท ได้ทุกคืน อาราณ์ตึงเครียดลดลง อาการที่เคยอ่อนล่าก็หายไป ผมจึงขอมาโพสช่วยคุณหมอประชาสัมพันธ์ให้คนที่ป่วยได้ลองใช้ดุลพินิจลองรักษษกับคุณหมอนะครับ
  ขอบคุณ คุณหมอมากครับ

 2. แจ่ม พูดว่า:

  สวัสค่ะคุณหมอมานิตย์ ดิฉันมีปัญหาสุขภาพจากโรคแพนนิก ตื่นตัวกวาดกลัวเหตุกาณ์ มากผิดปกติ จนไม่สามารถหลับได้เป็นปกติ ในสมองมีแต่ความคิดมากมายเต็มไปหมด ไร้สาระ บางวันก็รู้สึกวูบ ทุกขทรมานกับชีวิตเหลือเกิน คุณหมอพอจะช่วยแนะนำให้ดิฉันมีชีวิตให้ดีขึ้นพอจะได้ไหมค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ แจ่ม
   -เคสของคุณ หมอแนะนำว่าควรเข้ามาพบ โรคที่เป็นสามารถปรับปรุง ปรับสถาพให้ดีขึ้นได้ครับ

 3. เมก พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมดื่มน้ำอ๊อกซิเจนของคุณหมอ เข้าเดือนที่สองแล้ว ก่อนดื่มมีอาการเดินขัด เดี๋ยวนี้เดินตัวเบา คล่องตัวมากครับ แปลกดีครับ กลายเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นมาเฉยเลยครับ มีความสุขครับ
  ขอบคุณคุณหมอครับอย่างสูงครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เมก
   ยินดีด้วยครับ ที่ผลิตภัณฑ์ของหมอมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นะครับ
   ขอบคุณที่สละเวลาอันเป็นจิตกุศล ครับ

 4. ยา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอแล้ว รู้สึกเบาสบาย อาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย หายจริงค่ะ
  ขอบคุณ
  จริยา

  • drmanit พูดว่า:

   ขอบคุณ คุณยา
   ที่สละเวลาเวลามาโพส ยินดีที่สิ่งที่หมอผลิตขึ้นมา มีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 5. ยา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอแล้ว รู้สึกเบาสบาย อาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย หายจริงค่ะ
  ขอบคุณ
  จริยา

 6. จันทรา พูดว่า:

  คนไข้มะเร็งเนื้องอกช่องปาก ใช้ชีวิตรักษาตัวเองที่ที่บ้านไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล
  อยู่มาวันหนึ่งทราบว่าหมอมานิตย์ ได้หาเคสคนไข้ร่วมทดสอบเครื่องดื่มน้ำอ๊อกซิเจน จึงได้เข้าร่วมทดสอบใช้ ดิฉันได้ดื่มน้ำอ๊อกซิเจนวันละขวดตอนเย็น เป็นเวลา2เดือน ผลปรากฏว่าเลือดที่เคยไหลออกช่วงปากหยุดไหลไม่เจ็บแล้ว ถึงจะกินอาหารรสจัดเลือดไม่ออก นอนหลับสบายดี
  ขอบคุณหมอมากๆนะค่ะที่ให้โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 7. ยานัท พูดว่า:

  หมอค่ะ อาการแพนิค น้ำอ๊อกซิเจนคุณพอที่รักษาได้ไหมค๊ะ รู้สึกเบื่อตัวเองค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ยานัท
   -น้ำอ๊อกซิเจนที่หมอแนะนำสามรถช่วยรักษาอาการแพนิค ตามข้อแนะนำได้ครับ

 8. หนาน พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมเป็นโรคเครียด ปวดหัวบ่อยๆ นอนหลับยาก บางวันนอนหลับตี3 บางวันหลับ6โมงเช้าครับ
  ทรมานกับสถาพร่างกายตัวเอง บางวันใจสั่น บางทีก็อืดท้อง
  หมอครับช่วยผมด้วยครับ ไม่มีที่เพิ่งแล้วครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ หนาน
   สามารถบำบัดด้วยน้ำออกซิเจนที่มีความข้นเหมาะสม ติดต่อมาที่หมอได้ครับ

 9. วัน พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  หนูมีอาการอารมณ์แปรปรวนค่ะ อายุ45ปี บางทีหัวใจเต้นผิดจังหวะ อืดท้อง
  รู้สึกหงุดหงิด เป็นมานาน5ปี ขอคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ วัน
   สามารถรักษาอาการดังกล่าว ด้วยเครื่องน้ำดื่ม OXY
   ใช้เวลาบำบัดรักษาประมาณ4-6 เดือน อาการจะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
   ติดต่อโดยตรงกับหมอ โทรหรือไลน์ 0823877288

 10. ชัย พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอที่เคารพ
  หลานสาวผมติดเชื้อเอชไอวี hiv สามารถใช้น้ำออกซิเจน ตราอ๊อกซี่ของคุณหมอได้ไหมครับ
  ตอนนี้หลานสาวผอมลงมาก เริ่มมึนงง ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ชัย
   -สามรถใช้ได้ เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ช่วยร่างกายฟื้นฟู ปรับความสมดุล และเสริมสร้างความแข็งแรง

 11. นาถ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอที่นับถือ
  คือแม่หนูเครียด อารมณ์เครียด ไม่ปกติค่ะ บางที่ก็พูดด่าว่า กร้าวรร้าวมาก ทำให้ญาติที่มาเยี่ยมหายไปหมด แม่หนูใช้ยาคลายเครียด และยานอนหลับมาหลายปี แม่หนูก็ยังเป็นแบบนี้ตลอดมา ตอนนี้เครียดกันทั้งบ้านเลย ถ้าคุณหมอเห็น มีอะไรดี พอช่วยแม่หนูได้บ้าง ก็ดีที่สุดแล้วค่ะ
  ช่วยรักษาด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นาถ
   -จากอาการที่เล่า เป็นอาการป่วยทางร่างกาย และส่งผลต่อการป่วยให้เป็นอาการไม่ปกติทางจิต
   จากประสบการณ์และการดูรายงานเคสคนไข้ สามารถใช้น้ำผสมออกซิเจนนี้ช่วยให้ ผ่อนคลาย และช่วยกระตุ้นทำให้
   ร่างกายปรับสมดุลด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามหมอยังต้องซักถามประวัติการป่วยเพิ่มเติม
   หากต้องการรักษา โปรดติดต่อ หมอมานิตย์ โทร หรือไลน์ 0823877288

 12. โต พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมโต ครับ
  ได้ทดสอบน้ำ ออกซิเจนกับตัวเองหลับสบายดี และคนรู้จักที่เป็นเนื้องอกที่ปาก ปกติคนไข้จะกินอาหารคาวแล้วจะมีเลือดซึมออก หลังจากที่ดื่มน้ำออกซิเจนไปแล้ว1เดือน เขาสามารถกินอาหารคาวได้โดยไม่มีอาการเลือดซึม หรือสแลงอาหาร อาการเจ็บเจ็บลดลง

 13. วัต พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ และเอฟซีคุณหมอ
  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพร้อมลองใช้น้ำออกซิเจนคุณหมอไปดื่ม ประทับใจมาก คือผมดื่มแลัวอาการแสบคอที่เคยเป็นทุเราลง ไม่มีอาการแสบ สบายคอ หายใจคล่อง ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเก่าครับ
  ผมจึงจึงอนุญาตมาแชร์ให้ทราบครับ
  ขอบคุณครับ

 14. ต้นหนาม พูดว่า:

  สวัสดีครับพี่หมอ
  ผมต้น ก่อนที่จะรับน้ำออกซิเจนมาดื่มเคยป่วยอัมพาต แล้วผมพยายามมานสมุนไพร ออกกำลังเบาๆ กายภาพบำบัดมาร่วม4ปี สามารถเดินได้แบบก้าวช้าๆสั้นๆแบบขาดความใจ คุณหมอมานิตย์เรียกผมไปบำบัดด้วยน้ำออกซิเจน โดยดื่มตามที่แนะนำผ่านมา2เดือน ตอนนี้ผมเดินได้เหมือนคนปกติ และสามารถยกของเคลื่อนที่20-30 กก. ได้สบายครับ
  ขอบคุณพี่หมอมากๆครับ

 15. drmanit พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ขอโพสให้คุณหมอค่ะ คือหนูมีลูกสาว 8ปีมีอาการกระตุกบ่อย ที่ขา บางก็มีเสียงอ๊อก ออกมาบ่อย
  ได้ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอมาเดือนกว่า อาการดีขึ้นชัดเจน กระตุกไม่บ่อยนานๆทีค่ะ รู้สึกครอบไม่อยู่ในภาวะความเครียดคิดมากเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ขอให้คุณหมอเป็นที่พึ่งของคนป่วยตลอดไปค่ะ

 16. รูน พูดว่า:

  สวัสดีครับหมอ และทุกคน
  -ผมชื่อ จรูญ เป็นคนป่วยเส้นเลือดสมองแตก มีอาการชักบ่อย นอนหลับๆตื่น หลายๆหน
  และกาวเดินขาดความมั่นใจ ขาอ่อนแรง มีคุณหมอมานิตย์ มาแนะนำให้ดื่มน้ำออกซิเจนที่หมอผลิต
  ผมได้ดื่มน้ำออกซิเจนตามที่หมอแนะนำมาแล้ว2เดือน ตอนนี้ผมไม่มีอาการชักเกิดขึ้นอีกเลย และแขนขาเดินคล่องมีกำลังยกแบกของ 20 กก. ได้สบายครับ
  ขอบคุณคุณหมอมากๆครับ

 17. มีนา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ก่อนคุณหมอมานิตย์แนะนำสามีดิฉัน อายุ90 ปี เดินลำบาก ต้องใช้ไม้เท้าค้ำ ตลอด เวลาเดินขาสั่น เหนื่อง่าย หมอมานิตย์ให้สามีดิฉันดื่มน้ำออกซิเจน 150พีพีเอ็ม ตราอ๊อกซี่ ตอนนี้เวลาได้ผ่านมา1เดือน ผลลัพธ์คือสามีดิฉันเดือนได้โดยไม่ต้องใช้เท้า ไม้ค้ำ สามารถเดินได้หลังตั้งตรง ไม่เหนื่อย แข็งแรงขึ้น ดีขึ้นมากเลยค่ะ และ จะให้สามีดิฉันดื่มไปเรื่อยๆ ดิฉันก็ขอดื่มด้วยขอแข็งแรงด้วยอีกคนค่ะ ขอบคุณหมอมากๆค่ะ

 18. เฟียตส์เอง พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ภรรยาผมมีอาการไมเกรนอย่างหนัก กินยามายาวนานไม่หายครับ ผมรู้จักคุณหมอในเฟส..
  แล้วเล่าอาการให้หมอฟัง หมอให้คนป่วยทานออกซิเจนวันละ2ขวด ประมาณ 10 อาการดีขึ้น 90 %
  และมีความหวัง ความดีใจ นึกขอบคุณคุณหมอตลอดเวลาครับ
  แนะนำดีจริงครับ

 19. จอน พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมขอมาแชร์ ผมได้ ดื่มน้ำoxy วันละ 2 ขวด ตามข้อแนะนำมาสัก2 เดือนแล้วครับ รู้สึกสบายตัว เบาตัว แปลกดีครับ ทำให้รู้สึกสบายใจ ไม่เครียดอย่างเมื่อก่อนครับ
  ขอบคุณน้ำ oxy และผู้แนะนำ ครับ

 20. อาค พูดว่า:

  สวัสดีครับ ขอแชร์บ้าง
  ดื่มน้ำ oxy 2-3 วัน อสการเมื่อยล้า หายไปเลยครับ ดีจริง ขอดื่มตลอดครับ
  ขอบคุณหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ที่คิดค้นพบ สิ่งที่เป็นอะเมซซิ่งของจริงครับ

 21. จินดา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ขอโพสสนับสนุนค่ะ แม่ของดิฉ้นมีอาการ เวียนศีรษะบ่อย เป็นทุกวัน ทุกคนในบ้านก็ทำใจแล้วค่ะ ไม่มีทางหายได้
  ดิฉันได้รับคำแนะนำ จากเพื่อนคนหนึ่งค่ะ ให้ติดต่อ ดร. หมอมานิตย์ หมอในเวบนี้ค่ะ แล้วคุณหมอท่าน แนะนำให้ทานน้ำออกซิเจน oxy วันละ2 ขวด ทานมาสักประมาณ15 วัน ก็เกิดผล แม่บอกว่าไม่เวียนศีรษะกินอร่อย เดินคล่อง แล้วค่ะ ทั้งบ้านดีใจกันหมดทุกคนค่ะ รู้สึกเลยค่ะ อยากขอบคุณคุณ หมอ อย่างสูงค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 22. จี้ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ก่อนดื่มน้ำ ออกซิเจน จากคุณหมอ ดิฉันมีอาการชาปลายนิ้ว นอนไม่หลับ ทรมานร่าง อ่อนเพลีย
  หลังจากดื่มน้ำ ออกซิเจน ตามคุณหมอแนะนำวันละ 3 ขวด ในเดือนแรก ได้รับผลดีมาก อาการชาหาย นอนหลับ อารมณ์ดีไม่หงุดหงิด แล้วค่ะ ดิฉันจะขอดื่มไปตลอดเลยค่ะ ขอแนะนำหมอท่านนี้เลยค่ะ
  ขอบคุณคุณหมออย่างมากค่ะ ที่คิดค้นสิ่งดีๆเพื่อช่วยคนป่วยค่ะ

 23. จิน พูดว่า:

  สวัสดีค่า
  ขอรายงานการดื่มน้ำ ออกซี่ ของคุณหมอวันละ 3 ขวด หลังจากการดื่มไป 15วัน คถณแม่อายุ70 กว่า สามารถเดินไปรอบบ้านได้ โดยไม่เหนื่อยหอบ ขาแช้งแข็งแรงขึ้นค่ะ
  ขอบคุณหมออย่างมาก ที่มีน้ำออกซิเจนดีมีคุณภาพจริง

 24. ลุงนน พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ
  ผมดื่นน้ำอ๊อกซี่ ขอคุณหมอขวดแรกรู้เลยครับ รู้สึกได้เลยครับ โล่งคอ สบายตัว ครับ
  เลยขอเป็นผู้บริโภคน้ำอ๊อกซี่ของคุณหมอตลอดไปยาวๆเลยครับ
  ขอบคุณครับ ทำให้ สว. 70 ปี อย่างผมมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพครับ

 25. อู๊ด พูดว่า:

  สวัสดีครับหมอ
  ผมใช้น้ำออกซิเจนแล้วรู้สึกดีมาก ผมมีเพื่อนเป็นเส้นฝอยสมองแตก อยากทราบว่าใช้น้ำออกซิเจนของคุณหมอจะมีส่วนช่วยบ้างได้ไหมครับ ขอหมอช่วยตอบกลับ หรือให้ทำอย่างไรบ้างครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบนคุณ อู๊ด
   น้ำออกซิเจน ที่หมอให้คุณคนไข้ดื่ม สามารถภช่วยในเรื่องในเคสเส้นเลือดฝอยสมองแตกได้ครับ
   จากคนไข้มีรายงาน สามรถเดินได้คล่องไม่เป็นภาระคนไยครอบครัว นอนหลับดี ครับ

 26. จินดารัตน์ ภู่มาลี พูดว่า:

  เป็นซิสทับกระดูกก้นกบ ผ่ามา 2 ครั้ง มันไปทับเส้นประสาทการเดินของขาทั้งสองข้าง ตอนนี้เดินได้แต่ต้องใช้ไม้ช่วยพยุงเวลาเดินไกลๆ หรือออกไปทำงาน แต่อยูบ้านเดินแตะๆ ข้างๆ พอเดินได้
  มีอาการยกขาไม่ขึ้น เดินไม่ยกขา ลากขา ขาอ่อนแรง ตอนนี้ก็เป็นอยูค่ะซิสทีเดิม แต่หมอยังไม่อยากผ่า เพราะอายุ 55 แล้ว รอดูอาการก่อน อยากทราบว่าถ้าดื่มน้่ำออกซิเจนของคุณหมอจะช่วยรักษาให้ดีขึ้นปะคะช่วยได้ปะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ จินดารัตน์ ภู่มาลี
   คาดว่ารักษาด้วยน้ำออกซิเจน150 ได้ครับ คาดว่าใช้เวลารักษาประมาณ 6 เดือนครับ สนใจติดต่อผ่านไลน์ หรือโทรคุยปรึกษาได้เลยครับ

 27. จินดารัตน์ ภู่มาลี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  จะขอปรึกษาค่ะว่าเป็นซิสทับกระดูกก้นกบ ผ่ามา 2 ครั้ง มันไปทับเส้นประสาทการเดินของขาทั้งสองข้าง ตอนนี้เดินได้แต่ต้องใช้ไม้ช่วยพยุงเวลาเดินไกลๆ หรือออกไปทำงาน แต่อยูบ้านเดินแตะๆ ข้างๆ พอเดินได้
  มีอาการยกขาไม่ขึ้น เดินไม่ยกขา ลากขา ขาอ่อนแรง ตอนนี้ก็เป็นอยูค่ะซิสทีเดิม แต่หมอยังไม่อยากผ่า เพราะอายุ 55 แล้ว รอดูอาการก่อน อยากทราบว่าถ้าดื่มน้่ำออกซิเจนของคุณหมอจะช่วยรักษาให้ดีขึ้นปะคะช่วยได้ปะคะ

 28. ซัน พูดว่า:

  สวัดีครับ ผมซันครับ ผมเป็นคนไข้ โรคพากินสันครับ มือสั่น ควบคุมการจับแก้ว ชามไม่ค่อยเสถียรครับ เขียนหนังสือลำบากครับ หนังจากผมมารักษาด้วยดารเื่มน้ำ oxy วันละ3 ขวด เป็นเวลา2 เดือน หายจากอาการพาร์กินสันครับ แขนมือทำงานได้ดีมากครับ ขอบคุณคุณหมออย่างมากที่ทำผมพบชีวิตใหม่ที่ดีกว่า พอใจมากครับ

 29. เที่ยง พูดว่า:

  สวัสดีครับ ขออนุญาตโพสเชียร์คุณหมอนะครับ เมื่อก่อนมาอาการเครียด อ่อนเพลีย เหนื่อง่ายมานานหล่ยปีครับ คุณหมอจัดน้ำออกศอเจน 150 ผมดื่มมา 14 วัน ผมอุปทานออกมาเลยครับ ด้วยความแปลกใจ ด้วยอาการที่เพลียเหนื่อยง่ายหายไป หายสนิทครับ ขอบจอบคุณหมอผู้ผลิตอย่างสูงครับ ที่สละเวลาคิดค้นและผลิตออกมาช่วยคนป่วย ครับ

 30. ณัฐพรหมเสน ลึกสิงห์แก้ว พูดว่า:

  ขอบคุณครับที่เป็นวิทยากร วันนี้ ให้คณาจสรย์ นิสิต สาขาสังคมศึกษา
  มจร เชียงใหม่

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบ ท่านอจ.ณัฐพรหมเสน ลึกสิงห์แก้ว
   ยินดีที่เป็นวิทยากรให้ตลอดครับ ผมเห็นทุกท่านที่ร่วมฟังอย่างเป็นกันเอง อบอุ่น ผมมีความสุข และยินดีมากครับ

 31. เอมี่ พูดว่า:

  สวัสดีค่าคุณหมอ
  น้องชายเป็นโรคเก๊าต์ กรดยูริกเข้าข้อค้า น้ำออกซิเจนของคุณหมอช่วยได้ไหมค่ะ

 32. เก่ง พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  เพื่อนผมแนะนำให้ดื่ม น้ำออกซี่ ของหมอ คือผมเคยเส้นฝอยสมองแตก มีอาการแขนขาชา แข็งขยับได้บ้าง ไม่คล่อง ติดขัด ควรดื่มน้ำ ออกซี่ของคุณหมอไหมครับ
  ช่วยตอบด้วย ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
  ขอบคุณครับ

 33. ลุงเรียล พูดว่า:

  ขออนุญาตโพสครับ
  ผมอายุ70 ปี มีปัญหาไตเสื่อมครับ ได้ดื่มน้ำ ออกซี่ ของคุณหมอวันละ 3ขวด 15 วัน หมอเรียกตรวจเลือด ผลออกมาค่าไตปกติแล้วครับ รู้สบายตัวครับ
  ขอบคุณหมอมากครับ แนะนำเลยครับ

 34. ลี้ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  คนรู้จัก เขาเป็นลมบ่อย หน้าซีด เท่าที่รู้เป็น5 ปีแล้วค่ะ สงสารเขามาค่ะ
  ตรงนี้ช่วยให้ดื่มน้ำ oxy ของคุณหมอเป็นประจำจะหาย หรือดีขึ้นไหมค่ะ

 35. นัฏ พูดว่า:

  สวัสดีครับ พี่ ผมนัฏ ครับ
  -ผมดื่มน้ำ ออกซี่ ของพี่หมอวันละ 3ขวดมา10 ;yo อาการปวด มวยตึง ล้า หายจริงครับ แนะนำครับ

 36. จัน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูสนใจเรื่องดื่มน้ำ ออกซี่150 ของคุณหมอมากค่ะ ไม่ทราบใช้ได้กับเคสของหนูไหม คือ หนูเป็นโรคภูมิแพ้ แพ้กลิ่น แพ้ฝุ่น เป็นไข้บ่อยค่ะ ช่วยแนะนำหนูด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ จัน
   อาการที่เล่ามา สามารถใช้น้ำ ออกซี่ ดื่มเป็นประจำจนหายขาดได้ครับ

 37. เปี๊ยก พูดว่า:

  สวัสดีครับ ทุกท่าน
  ผมดื่มน้ำ ออกซิเจน oxy วันละ 2 ขวด ดื่มแบบประหยัด รู้สึกโล่ง สบายตัว เบาสมองครับ
  ดีจริงครับ แนะนำครับ

 38. แวว พูดว่า:

  สวัสดี คนเชียงราย มาขอขอบคุณคุณหมอที่แนะน้ำ ออกซิเจน ตราoxy มากๆค่ะ ลูกชายเป็นมะเร็งก้อนโตที่แถวบริเวณคอ ตอนนี้ขอรายงานว่าหายดียุบฝ่อเป็นปกติแล้วค่ะ

 39. สุ พูดว่า:

  สวัสดีค่ หนูป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ แพ้อาหารบางชนิด แพ้สารเคมี ลำบากกับชีวิตมากๆค่ะ รักษามาหลายที่ จนท้อหมอ มาประมาณ 15 ปี มาหายสนิท กับการดื่มน้ำ oxy คุณหมอ มานิตย์ ศรีพจน์ แนะนำเลยค่ะ ขอบคุณหมอ อย่างมากเลยค่ะ ที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตอีกครั้ง

 40. แยม พูดว่า:

  สวัสดีคะ
  ขอเชียร์ สนับสนุน น้ำ oxy -องคุณหมอ ค่ะ คุณภาพดีจีริง ได้ผลดีจริง อยากให้ขยายผลการใช้กับคนอื่นๆ จะช่วยคนได้เยอะ ราคาก็ไม่แพงเลยค่ะ

ส่งความเห็นที่ ยา ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.